Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.19/2940
Título: Élelmi rostok fogyasztási gyakorisága és ismerete közötti kapcsolat vizsgálata – hazai kérdőíves vizsgálat eredménye” (em Húngaro)
Outros títulos: Análise da relação entre a frequência de consumo e o conhecimento sobre fibra dietética - resultado de um inquérito por questionário
Autor: Szűcs, Victória
Harangozó, Júlia
Guiné, Raquel
Palavras-chave: Fibra
Conhecimento
Fibra dietética
Saúde
Data: 2015
Citação: Szűcs V, Harangozó J, Guiné RPF. (2015) Élelmi rostok fogyasztási gyakorisága és ismerete közötti kapcsolat vizsgálata – hazai kérdőíves vizsgálat eredménye” (Tradução do Húngaro: Análise da relação entre a frequência de consumo e o conhecimento sobre fibra dietética - resultado de um inquérito por questionário), livro de resumos do congresso: Magyar Táplálkozástudományi Társaság XL (Tradução do Húngaro: XL Congresso da Sociedade Húngara de Nutrição), Esztergom, Hungary, p.47.
Resumo: (IN HUNGARIAN)Kérdésfelvetés: Az élelmi rostok rendszeres fogyasztása fontos szerepet tölt be számos betegség (pl. cukorbetegség, szívbetegségek) megelőzésében és kezelésében. Azonban annak ellenére, hogy az ajánlott beviteli mennyiség (25g/nap) kiegyensúlyozott zöldség- és gyümölcs-fogyasztás mellett könnyen fedezhető lenne, a hazai élelmi rost bevitel mennyisége a javasolt érték alatt van. Jelen munkánk célja az élelmi rost-fogyasztási szokások, a kapcsolódó ismeret, valamint annak bővítéshez alkalmazható lehetséges információ források azonosítása volt. Módszer: Kísérleti célkitűzésünk elérésének érdekében 2014 év végén kérdőíves megkérdezést végeztünk a hazai felnőtt lakosság körében. Az adatokat az SPSS 22. statisztikai programcsomag segítségével értékeltük (átlag, ANOVA, gyakoriság, Chi2 próba, Friedman teszt Bonferroni korrekcióval alkalmazott Wilcoxon féle előjeles rangpróbával). Eredmények: A hazai ajánlás figyelembe vételével („naponta 3x3”) a vizsgálatban résztvevőket három csoportba soroltuk zöldség és gyümölcs fogyasztási gyakoriságuk alapján. A „rendkívül alacsony” fogyasztási csoport tagjai átlagosan naponta kevesebb, mint két alkalommal fogyasztanak zöldséget és gyümölcsöt, az „alacsony” csoport résztvevői több mint két alkalommal, míg a „kielégítő” klaszter tagjai napi három vagy annál több esetben. Az eredmények alapján megállapítható, hogy azok a résztvevők, akik gyakrabban fogyasztanak zöldségeket, gyümölcsöket magasabb ismereti szinttel rendelkeztek az élelmi rostok területén. Annak ellenére, hogy az élelmi rostok kedvező egészségügyi hatásaival viszonylag tisztában voltak a megkérdezettek, fogyasztási szokásaikban ez nem tükröződik. A vizsgálatban résztvevők leggyakrabban az Interneten találkoznak az élelmi rostok témájával, illetve a fogyasztás előremozdításának érdekében ezen kommunikációs csatorna alkalmazását vélik a leghatékonyabbnak. Fontos kiemelnünk, hogy annak ellenére, hogy a válaszadók bevallásuk alapján az iskolai oktatás során ritkán találkoznak a témával, annak népszerűsítésének tekintetében jelentős csatornának vélik azt. Következtetés: Az eredmények rámutatnak, hogy a zöldségeket és gyümölcsöket nagyobb gyakorisággal fogyasztók ismereti szintje jelentősebb, így valószínűsíthető, hogy a magasabb fogyasztási gyakoriság az élvezeti érték mellett azok egészségügyi hatásával is összefüggésbe hozható. A hiteles és megbízható információ nyújtása fontos a fogyasztók számára, amely eredménye képpen a látens ismeret várhatóan a fogyasztók vásárlási döntéseiben is tudatosan meg fog jelenni.
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.19/2940
Aparece nas colecções:ESAV - DIA - Documentos de congressos (comunicações, posters, actas)

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
Program&Abstract Book (extrato).pdf1,26 MBAdobe PDFVer/Abrir


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote 

Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.